Shiba

Shiba av Svenska och Japanska stammar.

ASAIS NAOKI

ASAIS NANA

Shibavalpar födda 07-06-2014

 1010040-4

E/Kazakoshi No Beninishiki Goyokohama
U/ Parnassos Oshin
3 hanar + 1 tik, samtliga sålda

NICKO Pappa “Nicko”     Oshin-2 Mamma “Oshin”


http://shiba-no-kai.com/ Shiba info